Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile Bihale Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi unvanlı ve Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon 77 / A1 113 Kartal/İstanbul adresli şirket (“Veri Sorumlusu”); işbu bihale.com alan adlı web sitesi kapsamında üye ve alıcılar hakkında topladığı verilerin işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereği kişisel verileri koruma yükümlülüğü kapsamında kişisel verileri işlenen ilgili kişiyi (“İlgili Kişi”) aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. İlgili Kişi işbu Gizlilik Politikası’nı onaylamakla Gizlilik Politikası’nın tümünü dikkatlice okuduğunu, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme şüpheye mahal vermeyecek şekilde, özgür iradesi ile ve yeterince aydınlatılmış olarak açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmektedir.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Ticaret Unvanı: Bihale Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi

Adres: Esentepe Mah. Milangaz Cad. Dumankaya Vizyon 77 / A1 113 Kartal/

Elektronik Posta: {■} info@bihale.com

Telefon: {■} 0216 511 50 10

Faks: {■}

 

 1. İlgili Kişinin Kimliği

Ad Soyadı: {■}

Adres: {■}

Telefon: {■}

E-posta: {■}

[S1]

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İlgili Kişi’nin kişisel verileri,

 1. bihale.com üyesi veya alıcısı olması sebebiyle öncelikle bihale.com üzerinden verdiğimiz açık artırmalı satış ve diğer satış hizmetlerimizi gerçekleştirmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek,
 2. bihale.com üzerinden verilen hizmetleri geliştirmek, değiştirmek ve İlgili Kişi’ye kişiselleştirilmiş deneyim sunmak,
 3. bihale.com ‘da ilgi duyabileceği ürünlere daha kolay erişim sağlamak,
 4. bihale.com ve bu verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarını İlgili Kişi’ye iletmek,
 5. bihale.com kullanımı sırasında karşılaştığınız sorunların çözümünü sağlamak,
 6. bihale.com ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi vermek,
 7. bihale.com ‘daki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerinizi iyileştirmek,
 8. bihale.com ‘da daha kaliteli bir hizmet vermek,

[S2] amaçları ile işlenmektedir.

 1. İşlenmeyen Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içeren özel nitelikli kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenmemekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.[S3]

 1. Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

 

  1. Veri Sorumlusu, İlgili Kişi tarafından bihale.com vasıtası ile kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.
  2. Veri Sorumlusu, mevzuatta açıkça İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.
  3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.
  4. bihale.com Üyelik Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, İlgili Kişi’nin ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.
  5. bihale.com Üyelik Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklar da dâhil olmak üzere İlgili Kişi ve Veri Sorumlusu’nun bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

 

 1. Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

İlgili Kişi’nin kişisel verileri, dördüncü maddedeki hükümler saklı kalmak koşuluyla üçüncü maddede sayılan amaçlara dayanarak yalnızca bihale.com’a ilişkin ticari faaliyetler kapsamında Şirket iştirakleri, hukuk danışmanları, Şirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla üçüncü web site ve mobil uygulama yöneticisi taraflar  [S4] ile paylaşılabilir. İlgili Kişi bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektedir.

 1. Çerez Kullanımı

İlgili Kişi, Veri Sorumlusu’nun yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen amaçlar kapsamında çerez kullanımına onay vermektedir. Çerez bihale.com’a ziyaret, mobil uygulamasının akıllı telefon veya tabletlere indirilmesi sonucu cihazlara yerleştirilen metin dosyalarını ifade etmektedir. Çerezler, kullanılan tarayıcı kapatıldığında silinen oturum çerezi olabileceği gibi, cihazın sabit diskine yerleştirilen kalıcı çerez de olabilecektir. Çerezler İlgili Kişi’nin bihale.com’daki tercihlerini tespit etmek için bilgi toplayacaktır. Veri Sorumlusu İlgili Kişi’ye farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, bihale.com’u ve mobil uygulamasını İlgili Kişi için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş bihale.com deneyimi sunmak için İlgili Kişi’nin bihale.com’daki gezintisini ve üyelik hesabındaki işlemlerini çerezler yoluyla izleyebilecek, İlgili Kişi’nin çeşitli yöntemlerle bihale.com’da veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verileri ile birlikte analiz edebilecektir.

İlgili Kişi kullandığı tarayıcı ayarlarından dilediği zaman çerez ayarlarını değiştirme ve çerezleri silme hakkına sahiptir. İlgili Kişi bu tasarrufta bulunduğunda bihale.com ve mobil uygulamasından yararlanmaya devam edebilecek; ancak bazı işlevlerinden yararlanamayacak ya da eksik şekilde yararlanacaktır.

 1. [S5] İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi, Veri Sorumlusu’na başvurarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. Uyuşmazlıkların Halli

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Müdürlükleri yetkilidir.


[S1]ÜYE OLACAK KİŞİ BİLGİLERİNİN YAZILIMSAL OLARAK GİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR.

[S2]MÜŞERİLERİNİZDEN ALACAĞINIZ BİLGİLERİ İŞLEMENİZİN MADDEDE SAYILANLARDAN FARKLI BİR AMACI DAHA OLACAKSA EKLEMEMİZ İÇİN BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.

[S3]UYGUNLUĞUNU TEYİT ETMENİZİ RİCA EDERİZ.

[S4]MÜŞTERİLERİNİZİN VERİLERİNİ PAYLAŞMAYI ÖN GÖRDÜĞÜNÜZ FARKLI KURUM VE KURULUŞ VARSA EKLEMEMİZ İÇİN TARAFIMIZA BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİM.

[S5]LÜTFEN UYGUNLUĞUNU TEYİT EDİNİZ.
logo

iOS